Fur Elise performed by Robotino

Роботино изпълнява класическа мелодия, използвайки само 3 мотора. Видеото е заснето в лабораторията по Роботика и мехатроника на Технически университет - Варна

Robotino reacts according to traffic lights

Роботино, програмирано от гл.ас.д-р М. Скопчанов разпознава светлините на светофар. Алгоритъмът използва нормализираната двумерна крос-корелация. Видеото е заснето в лабораторията по Роботика и мехатроника на Технически университет - Варна

Funny robot soccer in Technical University of Varna

Двама студенти от СК "Роботика и мехатроника" играят футбол с роботи. Видеото е заснето в лабораторията по Роботика и мехатроника на Технически университет - Варна

Robotino navigates towards a red puck

Роботино, програмирано от гл.ас.д-р М. Скопчанов, което открива червен диск върху зелено футболно игрище. Видеото е заснето в лабораторията по Роботика и мехатроника на Технически университет - Варна

Playing cards recognition using Matlab and a webcamera

 

Fuzzy logic controlled Robotino avoid obstacles

Заложен е алгоритъм с размита логика, целта на който е плавно избягване на препяствия с Роботино. Видеото е заснето в лабораторията по Роботика и мехатроника на Технически университет - Варна

Little smart artificial creature - BoeBot

BoeBot програмиран от гл. ас. д-р инж. Михаил Скопчанов, избягващ препятствия. Видеото е заснето в лабораторията по Роботика на Технически университет - Варна.

Hexapod Tori - new servos and inverse kinematics implementation

 

Robomac 2009

BoeBot навигация в лабиринт, с помощта на инфрачервени сензори. Видеото е заснето на международното състезание Robomac 2009.

Festo MPS-205 stations "Assembling" and "Fluid Muscle" processing multiple details

Image processing with Beagleboard by Texas Instruments

Резултати от обработка на изображения с Beagleboard, програмиран от Айхан Мехмед.

 

Zumo

Състезание между ученици от "Robopartans" и студенти от СК "Роботика и мехатроника"

 

Robofootball

Управление на мобилен робот, на база видео обработка на изображения, получени от уеб камера, програмиран от Деян Славов