Лаборатория по "Роботика и мехатроника"

лаб. 520 НУК,
тел.: (052) 383-465

Отговорник:
ас. инж. В. Петков

Лабораторията по "Роботика" осигурява 5 работни места, оборудвани с персонални компютри, измервателни уреди, поялни станции и захранващи блокове. Лабораторната база включва 4 мобилни робота BoeBot на фирма Parallax, един робот Robotino на фирма Festo, както и роботи за преминаване през лабиринт и следване на линия, разработени от колектива. Лабораторията разполага с развойни среди за вградено управление на фирмите Microchip и Atmel, 5 броя едноплаткови компютри BeagleBoard на Texas Instruments, 3 броя мултифунционални мобилни роботи 3PI, 2 броя роботи за Сумо с роботи на фирмата Pololu


Лабораторната база се използва за учебни и изследователски цели от преподаватели, докторанти, дипломанти и студенти. Разглеждат се основно въпросите, свързани с управление на мобилни роботи и промишлени манипулатори. Разработват се алгоритми за класическо и размито управление. Изследват се алгоритми за машинно зрение и протоколи за бежзична комуникация.