Партньори


Клубът поддържа работни отношения с мно- жество академични организации в страната и чужбина. Студентите и докторантите имат въз- можност да специализират в Словения, Германия, Турция, Франция и Чехия. Членове на клуба вземат участие в ежегодното състезание RoboMac в Македония и олимпиадата по роботика в Украйна.

Изградени са делови връзки и с редица индустриални партньори - необходимост, продиктувана от стремежа към високо качество на предлагания учебен процес и практическа насоченост на научните разработки.