ZOP

2016 - ДОСТАВКА И ИНСТАЛАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА МОНОХРОМНА СИСТЕМА ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ-ВАРНА /ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОП/

* Решение №5 /13.09.2016г.

- УИН номер на АОП: 748693

- дата на публикуване: 13.09.2016г.

* Обявление

- УИН номер на АОП: 748692

- дата на публикуване: 13.09.2016г.

* Документация

- дата на публикуване: 13.09.2016г.

* Документация 1

- дата на публикуване: 13.09.2016г.

* Образци

- дата на публикуване: 13.09.2016г.

*Образец 2

- дата на публикуване: 13.09.2016г.

* Разяснение

- дата на публикуване: 30.09.2016г.

* Протокол 1 с вх.№6343/18.10.2016г.

- дата на публикуване: 18.10.2016г.

* Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП

- дата на публикуване: 18.10.2016г.

* Протокол 2 с вх.№6519/26.10.2016г.

- дата на публикуване: 26.10.2016г.

* Доклад вх.№6515/26.10.2016г.

- дата на публикуване: 26.10.2016г.

* Решение №6555/27.10.2016г.

- дата на публикуване: 27.10.2016г.

* Договор №140/16.11.2016г.

- дата на публикуване: 16.11.2016г.

* Обявление за възложена поръчка 16.11.2016г.

- УИН номер на АОП: 758230

- дата на публикуване: 17.11.2016г.

* Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

- УИН номер на АОП: 762376

- дата на публикуване: 14.12.2016г.