ZOP

2018 Доставка на измервателна апаратура и придружаващ специализиран софтуер по обособени позиции за нуждите на Технически университет – Варна, по Договор № BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко-и енергоспестяващ


Решение 3/08.10.2018г.

- УИН номер на АОП: 871631

- дата на публикуване: 11.10.2018г.

Обявление

- УИН номер на АОП: 871633

- дата на публикуване: 11.10.2018г.

* Документация

- дата на публикуване: 12.10.2018г.

* Образци

- дата на публикуване: 12.10.2018г.

* ЕЕДОП

- дата на публикуване: 12.10.2018г.

* Протокол № 1 с вх. № 5622/22.11.2018г.

- дата на публикуване: 22.11.2018г.

* Протокол № 2 с вх. № 5773/03.12.2018г.

- дата на публикуване: 03.12.2018г.

* Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

- дата на публикуване: 03.12.2018г.

* Протокол № 3 с вх. № 5895/12.12.2018г.

- дата на публикуване: 12.12.2018г.

* Доклад с вх. № 5896/12.12.2018г.

- дата на публикуване: 12.12.2018г.

* Решение за избор на изпълнители и прекратяване на процедурата по обособени позиции № 5906/12.12.2018г.

- дата на публикуване: 12.12.2018г.

* Обявление за възложена поръчка УИН 883284

дата на публикуване: 14.12.2018г.

* Обявление за възложена поръчка, ОП 1,2 и 4

изх. № 414/07.02.2019г.  УИН 893190

- дата на публикуване: 11.02.2019 г.

* Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 1

изх. № 1040/15.03.2019 г. УИН 901235

- дата на публикуване: 15.03.2019 г.

* Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 2

изх. № 1041/15.03.2019 г. УИН 901240

- дата на публикуване: 15.03.2019 г.

* Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 4

изх. № 1042/15.03.2019 г. УИН 901241

- дата на публикуване: 15.03.2019 г.

* Заповед за освобождаване на парична гаранция №302/05.06.2019г. ОП 1

- дата на публикуване: 05.06.2019г.

* Заповед за освобождаване на парична гаранция №303/05.06.2019г. ОП 4

- дата на публикуване: 05.06.2019г.