ZOP

2019 - СМР и системна интеграция за ремонт на научноизследователски лаборатории, собственост на Технически университет – Варна във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-1. 001-0008

* Решение за откриване на процедура

изх. № 2905/09.07.2019 г. УИН 921136

- дата на публикуване: 09.07.2019 г.

* Обявление за поръчка

изх. № 2906/09.07.2019 г. УИН 921116

- дата на публикуване: 09.07.2019 г.

* Указания

- дата на публикуване: 09.07.2019 г.

* Техническа спецификация

- дата на публикуване: 09.07.2019г.

* Методика за оценка

- дата на публикуване: 09.07.2019 г.

* Образци

- дата на публикуване: 09.07.2019 г.

* ЕЕДОП

- дата на публикуване: 09.07.2019 г.

* Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

- дата на публикуване: 26.08.2019г.

* Протокол № 1 с вх. №3488/26.08.2019г.

- дата на публикуване: 26.08.2019г.

* Протокол № 2 с вх. № 3574/02.09.2019г.

- дата на публикуване: 02.09.2019г.

* Доклад с вх. № 3575/02.09.2019г.

- дата на публикуване: 02.09.2019г.

* Решение за определяне на изпълнител

изх. № Р-ОП-6/03.09.2019г.

- дата на публикуване: 03.09.2019 г.

* Доклад с вх. № 3776/13.09.2019г.

- дата на публикуване: 13.09.2019г.

* Решение за прекратяване

изх. № Р-ОП-7/13.09.2019г.

- дата на публикуване: 13.09.2019 г.

* Обявление за прекратяване

УИН 937520

- дата на публикуване: 08.10.2019 г.