ZOP

Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг на съществуваща електрическа инсталация и извършване на строително монтажни работи на помещения с ново функционално предназначение – изследователски лаборатории, собственост на Технически университет – Варна, във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 “Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, по две обособени позиции

* Решение за откриване на процедура

УИН 968181

- дата на публикуване: 25.03.2020 г.

* Обявление за поръчка

УИН 968186

- дата на публикуване: 25.03.2020 г.

* Документация

- дата на публикуване: 25.03.2020 г.

* Образци

- дата на публикуване: 25.03.2020 г.

* Решение за изменение

- дата на публикуване: 15.04.2020 г.

* Протокол 1

- дата на публикуване: 15.05.2020г.

* Протокол 2

- дата на публикуване: 15.05.2020г..

* Съобщение Ценови параметри

-дата на публикуване: 15.05.2020г.

* Протокол 3

- дата на публикуване: 20.05.2020г..

* Доклад

-дата на публикуване: 20.05.2020г.

* Решение за определяне на изпълнител

- дата на публикуване: 21.05.2020г.

* Обявление за възложена поръчка

УИН 981837

- дата на публикуване: 10.06.2020 г.

* Договор 1

- дата на публикуване: 10.06.2020 г.

* Договор 2

- дата на публикуване: 10.06.2020 г.

* Обявление за приключен договор по ОП 2

- дата на публикуване: 24.09.2020 г.

* Обявление за приключен договор по ОП 1

- дата на публикуване: 26.10.2020 г.