ZOP

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на студентски общежития на територията на град Варна за нуждите на Технически университет-Варна по обособени позиции

* Решение за откриване на процедура

УИН 983299

- дата на публикуване: 15.06.2020 г.

* Обявление за поръчка

УИН 983305

- дата на публикуване: 15.06.2020 г.

* Документация

- дата на публикуване: 17.06.2020 г.

* Tехническа спецификация

- дата на публикуване: 17.06.2020 г.

* СО бл. 13 - Енергийно обследване

- дата на публикуване: 17.06.2020 г.

* СО бл. 18 - Енергийно обследване

- дата на публикуване: 17.06.2020 г.

* Разяснение

- дата на публикуване: 26.06.2020 г.

* Документация промяна

- дата на публикуване: 29.06.2020 г.

* Решение промяна

- дата на публикуване: 29.06.2020 г.

* ЕЕДОП

- дата на публикуване: 29.06.2020 г.

* Техн. паспорт-бл. 13

- дата на публикуване: 29.06.2020 г.

* Техн. паспорт-бл. 18

- дата на публикуване: 29.06.2020 г.

* Разяснение 2

- дата на публикуване: 21.07.2020 г.

* Разяснение 3

- дата на публикуване: 24.07.2020 г.

* Разяснение 4

- дата на публикуване: 07.08.2020 г.

* Протокол № 1

- дата на публикуване: 15.09.2020 г.

* Съобщение цени

- дата на публикуване: 06.10.2020 г.

* Протокол 2

- дата на публикуване: 13.10.2020 г.

* Приложение 1 към Протокол 2

- дата на публикуване: 13.10.2020 г.

* Протокол 3

- дата на публикуване: 13.10.2020 г.

* Доклад

- дата на публикуване: 13.10.2020 г.

* Решение за класиране

- дата на публикуване: 13.10.2020 г.

* Решение за прекратяване

- дата на публикуване: 12.01.2021 г.

* Съобщение КЗК

- дата на публикуване: 29.01.2021 г.

* Решение за прекратяване

- дата на публикуване: 12.05.2021 г.

* Съобщение обжалване

- дата на публикуване: 2.06.2021 г.

* Обявление за възложена поръчка

- дата на публикуване: 09.08.2021 г.