Д-р инж. Кристина Станимирова Близнакова

Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника

 

Научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)

 

Научно жури: Заповед на Ректора №470/08.07.2016 г.

 

Рецензенти : Заповед на Ректора №497/18.07.2016 г.

 

Кандидати:
1. Д-р инж. Кристина Станимирова Близнакова

Резюмета на трудовете

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

1. Проф. дтн. Райчо Тодоров Иларионов

Външен

Член

Рецензия

2. Проф. д-р Огнян Наков Наков

Външен

 

Член

Рецензия

3. Проф. д-р Марин Христов Христов

Външен

Член

Становище

4. Проф. дбн Борис Гоцев Тенчов

 

Външен

 

Член

Становище

5. Проф. д-р Ангел Сотиров Смрикаров

Външен

Член

Становище

6. Доц. д-р Недялко Николаев Николов

Вътрешен

Председател

 

Становище

7. Доц. д-р Елена Викторовна Рачева

Вътрешен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

1. Доц. д-р Веска Младенова Маринова

Външен

Резерва

 

2. Доц. д-р Димитър Михайлов Ковачев

Вътрешен

Резерва

 

 

 

Дата на заключителното заседание на Научното жури: 04.11.2016 г. от 15.00 ч.