инж. Николай Тинков Дуков

Тема на дисертационния труд: Изследване на възможности за създаване на имитационни базови невронни структури и техните реализации

Научни ръководители:
                             Доц. д-р инж. Димитър Михайлов Ковачев
                             Доц. д-р инж. Тодор Димитров Ганчев

Дата на защита на дисертацията: 15.03.2019 г. от 13:00 ч. в Конферентна зала НУК.

Научно жури: Заповед на Ректора № 526 от 27.11.2018 г.

Външни членове:

-  Проф. д-р инж. Чавдар Илиев Александров, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
-  Проф. д.т.н. инж. Андон Димитров Лазаров, Бургаски свободен университет
-  Проф. д.т.н. инж. Борислав Йорданов Беджев, ШУ „К. Преславски“

Вътрешни членове:

-  Доц. д-р инж. Слава Миланова Йорданова, ТУ - Варна
-  Доц. д-р инж. Тодор Димитров Ганчев, ТУ – Варна

Рецензии:

Становища:

 

Автореферат


Дата на публикуване: 15.02.2019 г.