Начало Информация за докторанти Обяви за конкурси за докторанти

Обяви за конкурси за докторанти

ТЕХНИЧЕСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

Обявява конкурси за прием и обучение на докторанти по държавна поръчка за учебната 2019 / 2020 г. (Прием I) на основание Решение на МС № 241 от 25.04.2019 г., Чл. 3. от Закона за развитие на академичния състав в Република България (Обн. - ДВ бр. 38 от 21.05.2010 г.; изм., бр. 17 от 26.02.2019 г.), Чл. 42., ал. (4) и Чл. 68. от ЗВО, съгласно приложението.
В срок от два месеца от обнародването в „Държавен вестник“, кандидатите подават следните документи:                         
1.   Заявление (типов образец, попълва се при подаването);
2.   Автобиография;
3.   Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението (оригинал и копие);
4.   Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5.   Други документи, удостоверяващи  интереси и постижения в съответната научна област;
6.   Такса за конкурсен изпит по специалността – 60 лв и такса за езиков изпит – 30 лв.

  Справки  и  приемане на необходимите документи:
  ТУ-Варна, кабинет 319 НУК, Експерт Техническа информация докторанти - инж. Маринела Илиянова Филчева,
  тел. 052 383 242, 0895 653 278, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.    

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Форми на обучение

Редовна

3.

Социални, стопански и правни науки

3.4.

Социални дейности

Социална работа, психологически изследвания и социална политика

2

5.

Технически науки


5.1.

Машинно инженерствоТехнология на машиностроителните материали

1


Машинознание и машинни елементи

1


Технология на машиностроенето

1


Двигатели с вътрешно горене

1

5.2.

Електротехника, електроника и автоматикаЕлектрически машини и апарати

1


Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката

1


Електроснабдяване и електрообзавеждане

1


Електронизация

2


Теория на автоматичното управление

1


Автоматизация на производството

1


Теоретична електротехника

1


Измервателна електротехника

1

5.3.

Комуникационна и компютърна техникаТеоретични основи на комуникационната техника

1


Комуникационни мрежи и системи

1


Системно програмиране

1


Компютърни системи, комплекси и мрежи

2


Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

3

5.4.

ЕнергетикаТоплотехника

1


Електроенергийни системи

1

5.5.

Транспорт, корабоплаване и авиацияКорабостроене и кораборемонт

1


Корабни силови уредби, машини и механизми

2


Управление и организация на промишления транспорт (воден транспорт)

1


Управление на кораби и корабоводене

1


Системи и устройства за опазване на околната среда

1

5.13.

Общо инженерствоЕргономия и промишлен дизайн

1


Организация и управление на производството (индустрия)

1

 Обнародвана в ДВ, бр. 64 от 13.08.2019 г.