Начало Информация за докторанти Процедура за кандидатстване онлайн (Обяви за конкурси за докторанти)

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ОНЛАЙН

ТЕХНИЧЕСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

     Обявява конкурси за прием и обучение на докторанти по държавна поръчка за учебната 2019/2020 г., Прием III (Попълване на бройки) на основание Решение на МС № 241 от 25.04.2019 г., Чл. 3. от Закона за развитие на академичния състав в Република България (Обн. - ДВ бр.38 от 21.05.2010 г.; изм., бр. 17 от 25.02.2020 г.); Чл. 42., ал. (4) и Чл. 68. от ЗВО.
     Университетът предлага следните докторски програми по области на висше образование и професионални направления: 3. Социални, стопански и правни науки, 3.4. Социални дейности: Социална работа, психологически изследвания и социална политика; 5. Технически науки, 5.1. Машинно инженерство: Технология на машиностроителните материали, Машинознание и машинни елементи, Технология на машиностроенето, Двигатели с вътрешно горене, Приложна механика; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика: Електрически машини и апарати, Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката, Електроснабдяване и електрообзавеждане, Електронизация, Теория на автоматичното управление, Автоматизация на производството, Теоретична електротехника, Измервателна електротехника; 5.3. Комуникационна и компютърна техника: Теоретични основи на комуникационната техника, Комуникационни мрежи и системи, Системно програмиране, Компютърни системи, комплекси и мрежи, Автоматизирани системи за обработка на информация и управление; 5.4. Енергетика: Топлотехника, Електроенергийни системи; 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация: Корабостроене и кораборемонт, Корабни силови уредби, машини и механизми, Управление и организация на промишления транспорт (воден транспорт), Управление на кораби и корабоводене, Системи и устройства за опазване на околната среда, Електрообзавеждане на кораба; 5.13. Общо инженерство: Ергономия и промишлен дизайн, Организация и управление на производството (индустрия).
    В срок от два месеца от обнародването в „Държавен вестник“, необходимите за кандидатстване документи, изпращайте в електронен вид (PDF файлове и/или сканирани документи) на адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .
1.    Заявление (типов образец):
             a.    Заявление за конкурс редовна докторантура
             b.    Заявление за обучение на самостоятелна подготовка
       *Заявлението да се попълни на хартиен носител и да се изпрати сканирано.
2.    Автобиография (PDF файл);
3.    Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението (оригинал и копие) - (сканирано копие). Оригиналът ще се покаже допълнително в каб. 319 на Докторантски център.;
4.    Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище (PDF файл/сканирано копие);
5.    Други документи, удостоверяващи  интереси и постижения в съответната научна област (сканирани копия);
6.    Такса за конкурсен изпит по специалността – 60 лв. Изпраща се сканирано бордеро, а на хартиен носител ще се покаже допълнително в каб. 319 на Докторантски център;
7.    Декларация за съгласие за обработка на лични данни:
             а.    Линк за изтегляне на Декларация

Справки  и  приемане на необходимите документи:
Технически университет – Варна
Експерт Техническа информация докторанти – инж. Маринела Илиянова Филчева
кабинет 319 НУК
тел. 052 383 242, 0895 653 278
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Приемане на необходимите документи за чуждестранни докторанти:
Технически университет – Варна
Зухран Халилова Кадиева
кабинет 326 НУК
тел. 052 383 333
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 Обнародвана в ДВ, бр. 47 от 22.05.2020 г.