Начало Информация за докторанти Обяви за конкурси за докторанти

Обяви за конкурси за докторанти

 

Техническият университет – Варна, обявява конкурси за прием и обучение на докторанти по държавна поръчка за учебната 2023/2024 г. Сесия I,
на основание Решение № 441 от 22.06.2023 г. на МС, чл.3. от Закона за развитие на академичния състав в Република България (Обн. ДВ, бр.38 от 21 Май 2010 г.; изм. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г) и
чл.42., ал. 4 и чл.68. от ЗВО, съгласно приложението. В срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник” кандидатите подават следните документи:

1. заявление (типов образец);
2. декларация за обработка на личните данни;
3. автобиография;
4. диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението;
5. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
6. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област;
7. платени такса за конкурсен изпит по специалността – 60 лв. и такса за езиков изпит – 30 лв.

Справки и приемане на необходимите документи: ТУ-Варна, стая 319 НУК, експерт – Гинка Велева, тел. 052 383 427, 0899 905 043, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .
За други въпроси Ръководител Докторантски център – доц. д-р инж. Таня Панайотова, 052 383 682, 0878 011 081

 dv

Теми на дисертации катедра "Комуникационниа техника и технологии" (КТТ

Теми на дисертации катедра "Електронна техника и микроелектроника" (ЕТМ)

Теми на дисертации катедра "Топлотехника"

Теми на дисертации катедра "Индустриален мениджмънт" (ИМ)

Теми на дисертации катедра "Автоматизация на производството" (АП)

Теми на дисертации катедра "Екология и опазване на водните пътища (ЕООС)

Теми на дисертации катедра "Транспортна техника и технологии (ТТТ)

Теми на дисертации катедра "Корабостроене, корабни машини и механизми" (ККММ)

Теми на дисертации катедра "Растениевъдство

Теми на дисертации катедра "Индустриален дизайн" (ИД)

Теми на дисертации катедра "Технология на машиностроенето и металорежещи машини" (ТМММ)