Начало Информация за докторанти Процедура за кандидатстване онлайн (Обяви за конкурси за докторанти)

Обяви за конкурси за докторанти

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА


        Обявява конкурси за прием и обучение на докторанти по държавна поръчка за учебната 2021/2022 г. Сесия I, на основание Решение на МС № 437 от 02.06.2021 г., Чл.3. от Закона за развитие на академичния състав в Република България (Обн. ДВ, бр.38 от 21 Май 2010 г.; изм. ДВ, бр. 17 от 25 Февруари 2020 г.; доп. ДВ, бр.21 от 12 Март 2021 г.), Чл.42., ал. (4) и Чл.68. от ЗВО, съгласно приложението.

        В срок от два месеца от обнародването в „Държавен вестник”, кандидатите подават следните документи:
        1. заявление (типов образец);
        2. автобиография;
        3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението;
        4. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
        5. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област;
        6. такса за конкурсен изпит по специалността – 60 лв. и такса за езиков изпит – 30 лв.
        7. Декларация за съгласие за обработка на лични данни:

        Справки и приемане на необходимите документи: ТУ-Варна, стая 319 НУК, експерт ТИД – д-р С. Симеонов, тел.052 383 242, 0894 612346,            Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .  Документи се приемат на място или на посочената електронна поща.


Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Форми на обучение - редовна

(бр.) 

3

Социални, стопански и правни науки

3.4.

Социални дейности

 

Социална работа, психологически изследвания и социална политика

1

5

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство

 

Приложна механика

3

 

Технология на машиностроителните материали

3

 

Машинознание и машинни елементи

2

 

Технология на машиностроенето

3

 

Двигатели с вътрешно горене

3

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

 

Електрически машини и апарати

2

 

Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката

2

 

Електроснабдяване и електрообзавеждане

3

 

Електронизация

2

 

Теория на автоматичното управление

2

 

Автоматизация на производството

3

 

Теоретична електротехника

1

 

Измервателна електротехника

1

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

 

Теоретични основи на комуникационната техника

2

 

Комуникационни мрежи и системи

4

 

Системно програмиране

3

 

Компютърни системи, комплекси и мрежи

4

 

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

4

5.4.

Енергетика

 

Топлотехника

2

 

Електроенергийни системи

2

5.5.

Транспорт, корабоплаване и авиация

 

Електрообзавеждане на кораба

2

 

Корабостроене и кораборемонт

2

 

Корабни силови уредби, машини и механизми

2

 

Управление и организация на промишления транспорт (воден транспорт)

2

 

Управление на кораби и корабоводене

2

 

Системи и устройства за опазване на околната среда

2

5.13.

Общо инженерство

 

Ергономия и промишлен дизайн

2

 

Обнародвана в ДВ, бр. 80/ 24.09.2021 г.