Начало Информация за докторанти Процедура за кандидатстване онлайн (Обяви за конкурси за докторанти)

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ОНЛАЙН

ТЕХНИЧЕСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

   Обявява конкурси за прием и обучение на докторанти по държавна поръчка за учебната 2020/2021 г. Сесия II (попълване на бройки), на основание Решение на МС № 332 от 14.05.2020 г., Чл. 3. от Закона за развитие на академичния състав в Република България (Обн. - ДВ бр.38 от 21.05.2010 г.; изм., бр. 17 от 25.02.2020 г.), Чл. 42., ал. (4) и Чл. 68. от ЗВО, съгласно приложението.

В срок от два месеца от обнародването в „Държавен вестник“, кандидатите подават следните документи :   
 1. Заявление (типов образец, попълва се при подаването);
  a.    Заявление за конкурс редовна докторантура
  b.    Заявление за обучение на самостоятелна подготовка
  *Заявлението да се попълни на хартиен носител и да се изпрати сканирано.
 2. Автобиография;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението (оригинал и копие);
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Други документи, удостоверяващи  интереси и постижения в съответната научна област;
 6. Такса за конкурсен изпит по специалността – 60 лв. на основание: „Кандидат-докторантски изпит по специалността" и такса за езиков изпит – 30 лв.
  а.    Линк за изтегляне на Декларация

Справки  и  приемане на необходимите документи:

ТУ-Варна, стая 319 НУК,  експерт ТИД – Св. Симеонов, тел. 052 383 242, 0894 612 346, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Шифър Области на висше образование, професионални направления и докторски програми Форми на обучение
Редовна
3. Социални, стопански и правни науки
3.4. Социални дейности

Социална работа, психологически изследвания и социална политика 1
5. Технически науки
5.1. Машинно инженерство

Приложна механика 3

Технология на машиностроителните материали 3

Машинознание и машинни елементи 2

Двигатели с вътрешно горене 3
5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Електрически машини и апарати 2

Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката 2

Електроснабдяване и електрообзавеждане 2

Електронизация 2

Теория на автоматичното управление 1

Автоматизация на производството 2

Теоретична електротехника 1

Измервателна електротехника 1
5.3. Комуникационна и компютърна техника

Комуникационни мрежи и системи 1

Системно програмиране 2

Компютърни системи, комплекси и мрежи 1

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление 4
5.4. Енергетика

Топлотехника 2

Електроенергийни системи 2
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

Електрообзавеждане на кораба 1

Корабостроене и кораборемонт 2

Корабни силови уредби, машини и механизми 2

Управление и организация на промишления транспорт (воден транспорт) 3

Управление на кораби и корабоводене 2

Системи и устройства за опазване на околната среда 2
5.13. Общо инженерство

Ергономия и промишлен дизайн 1

Организация и управление на производството (индустрия) 1


 Обнародвана в ДВ, бр. 100 от 24.11.2020 г.