Начало Информация за докторанти Процедура за кандидатстване онлайн (Обяви за конкурси за докторанти)

Обяви за конкурси за докторанти

ТЕХНИЧЕСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА


     

ОБЯВА

Техническият университет  – Варна,  анулира обявлението в ДВ бр. 14 от 18 февруари 2022, стр. 94 и  обявява конкурси за прием и обучение на докторанти по държавна поръчка за учебната 2021/2022 г. Сесия III, на основание Решение на МС № 437 от 02.06.2021 г., Чл. 3. от Закона за развитие на академичния състав в Република България (Обн. - ДВ бр.38 от 21.05.2010 г.; изм., бр. 17 от 25.02.2020 г., доп. ДВ бр. 21 от 12 Март 2021г.), Чл. 42., ал. (4) и Чл. 68. от ЗВО, до запълване на свободните бройки в следните докторски програми: Социална работа, психологически изследвания и социална политика; Приложна механика; Технология на машиностроителните материали; Технология на машиностроенето; Двигатели с вътрешно горене; Машинознание и машинни елементи; Електронизация; Електрически машини и апарати; Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката; Електроснабдяване и електрообзавеждане; Теория на автоматичното управление; Автоматизация на производството; Теоретична електротехника; Теоретични основи на комуникационната техника; Автоматизирани системи за обработка на информация и управление; Системно програмиране; Компютърни системи, комплекси и мрежи; Комуникационни мрежи и системи; Топлотехника; Електроенергийни системи; Управление на кораби и корабоводене; Управление и организация на промишления транспорт (воден транспорт); Електрообзавеждане на кораба; Корабостроене и кораборемонт; Корабни силови уредби, машини и механизми; Системи и устройства за опазване на околната среда; Ергономия и промишлен дизайн; Организация и управление на производството (индустрия).

В срок от два месеца от обнародването в „Държавен вестник“, кандидатите подават по електронен път (сканирани и изпратени на посочения по-долу e_mail) или на място в ТУ-Варна, следните документи:  Заявление (типов образец – попълва се на място или да се изпрати сканиранос подпис); 1. Автобиография; 2. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението (представен оригинал на място, или копие подписано с „вярно с оригинала“); 3. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 4. Други документи, удостоверяващи  интереси и постижения в съответната научна област;5. Такса за конкурсен изпит по специалността – 60 лв. на основание уведомление за допускане на кандидата до „Кандидат-докторантски изпит по специалността" и такса за езиков изпит – 30 лв. (заплаща се след успешно положен кандидат-докторантски изпит по специалността); 6. Декларация за съгласие за обработка на лични данни (изтегля се от сайта на ТУ-Варна). Справки  и  приемане на необходимите документи по електронен път: ТУ-Варна, стая 319 НУК,  Експерт-ТИД Ивет Фучеджиева, тел. 052 383 242; GSM: 0895 550 820e_mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. "> Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

 

Обнародвана в ДВ, бр. 22 / 18.03.2022 г.
Примерни теми на дисертационен труд


Примерни теми на дисертационен труд по докторска програма „Електроснабдяване и електрообзавеждане”


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ за докторска програма ЕЛЕКТРОНИЗАЦИЯ!

За желаещите докторантура в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, докторска програма "Електронизация"  има допълнителна възможност за провеждане на докторантурата в чужбина, финансирано от фирма Infineon (Австрия). Повече информация тук

Обучението се осъществява в рамките на проект IPCEI on ME - Important Projects of European Common Interest on Microelectronics. Повече информация тук

За допълнителна информация – доц. д-р инж. Емилиян Беков ,

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.