Начало Информация за докторанти Процедура за кандидатстване онлайн (Обяви за конкурси за докторанти)

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ОНЛАЙН

ТЕХНИЧЕСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

Обявява конкурси за прием и обучение на докторанти по държавна поръчка за учебната 2020/2021 г. Сесия III (попълване на бройки), на основание Решение на МС № 332 от 14.05.2020 г., Чл. 3. от Закона за развитие на академичния състав в Република България (Обн. - ДВ бр.38 от 21.05.2010 г.; изм., бр. 17 от 25.02.2020 г.), Чл. 42., ал. (4) и Чл. 68. от ЗВО, съгласно приложенoто.

В срок от два месеца от обнародването в „Държавен вестник“, кандидатите подават по електронен път (сканирани и изпратени на посочения по- долу e_mail) следните документи:   

 1. Заявление (типов образец, попълва се при подаването);
  a.    Заявление за конкурс редовна докторантура
  *Заявлението да се попълни на хартиен носител и да се изпрати сканирано с подпис.
 2. Автобиография;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението (оригинал и копие);
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Други документи, удостоверяващи  интереси и постижения в съответната научна област;
 6. Такса за конкурсен изпит по специалността – 60 лв. на основание: „Кандидат-докторантски изпит по специалността" и такса за езиков изпит – 30 лв. (заплаща се след успешно положен кандидат-докторантски изпит по специалността).
 7. Декларация за съгласие за обработка на лични данни: Линк за изтегляне на Декларация

Справки  и  приемане на необходимите документи по електронен път:

ТУ-Варна, стая 319 НУК,  Експерт-ТИД – Св. Симеонов, тел. 052 383 242; 0894 612 346, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Шифър
Области на висше образование, професионални направления и докторски програми
Форми на обучение
Редовна
3.
Социални, стопански и правни науки
3.4.
Социални дейности
Социална работа, психологически изследвания и социална политика
До запълване на бройките
5.
Технически науки
5.1.
Машинно инженерство
Приложна механика
До запълване на бройките
Технология на машиностроителните материали
До запълване на бройките
Машинознание и машинни елементи
До запълване на бройките
Технология на машиностроенето
До запълване на бройките
Двигатели с вътрешно горене
До запълване на бройките
5.2.
Електротехника, електроника и автоматика
Електрически машини и апарати
До запълване на бройките
Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката
До запълване на бройките
Електроснабдяване и електрообзавеждане
До запълване на бройките
Електронизация
До запълване на бройките
Теория на автоматичното управление
До запълване на бройките
Автоматизация на производството
До запълване на бройките
Теоретична електротехника
До запълване на бройките
Измервателна електротехника
До запълване на бройките
5.3.
Комуникационна и компютърна техника
Комуникационни мрежи и системи
До запълване на бройките
Теоретични основи на комуникационната техника
До запълване на бройките
Системно програмиране
До запълване на бройките
Компютърни системи, комплекси и мрежи
До запълване на бройките
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
До запълване на бройките
5.4.
Енергетика
Топлотехника
До запълване на бройките
Електроенергийни системи
До запълване на бройките
5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация
Електрообзавеждане на кораба
До запълване на бройките
Корабостроене и кораборемонт
До запълване на бройките
Корабни силови уредби, машини и механизми
До запълване на бройките
Управление и организация на промишления транспорт (воден транспорт)
До запълване на бройките
Управление на кораби и корабоводене
До запълване на бройките
Системи и устройства за опазване на околната среда
До запълване на бройките
5.13.
Общо инженерство
Ергономия и промишлен дизайн
До запълване на бройките
Организация и управление на производството (индустрия)
До запълване на бройките

Обнародвана в ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.