Начало Информация за докторанти Процедура за кандидатстване онлайн (Обяви за конкурси за докторанти)

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ОНЛАЙН

ТЕХНИЧЕСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

Обявява конкурси за прием и обучение на докторанти по държавна поръчка за учебната 2020/2021 г. Прием I, на основание Решение на МС № 332 от 14.05.2020г., Чл. 3. от Закона за развитие на академичния състав в Република България (Обн. - ДВ бр. 38 от 21.05.2010 г.; изм., бр. 17 от 25.02.2020 г.), Чл.42., ал. (4) и Чл. 68. от ЗВО, съгласно приложението.

    В срок от два месеца от обнародването в „Държавен вестник“, необходимите за кандидатстване документи, изпращайте в електронен вид (PDF файлове и/или сканирани документи) на адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .
1.    Заявление (типов образец):
             a.    Заявление за конкурс редовна докторантура
             b.    Заявление за обучение на самостоятелна подготовка
       *Заявлението да се попълни на хартиен носител и да се изпрати сканирано.
2.    Автобиография (PDF файл);
3.    Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението (оригинал и копие) - (сканирано копие). Оригиналът ще се покаже допълнително в каб. 319 на Докторантски център.;
4.    Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище (PDF файл/сканирано копие);
5.    Други документи, удостоверяващи  интереси и постижения в съответната научна област (сканирани копия);
6.    Такса за конкурсен изпит по специалността – 60 лв. Изпраща се сканирано бордеро, а на хартиен носител ще се покаже допълнително в каб. 319 на Докторантски център;
7.    Декларация за съгласие за обработка на лични данни:
             а.    Линк за изтегляне на Декларация

Справки  и  приемане на необходимите документи:
Технически университет – Варна
Експерт Техническа информация докторанти – инж. Маринела Илиянова Филчева
кабинет 319 НУК
тел. 052 383 242, 0895 653 278
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Приемане на необходимите документи за чуждестранни докторанти:
Технически университет – Варна
Зухран Халилова Кадиева
кабинет 326 НУК
тел. 052 383 333
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Форми на обучение
Редовна
3. Социални, стопански и правни науки
3.4. Социални дейности

Социална работа, психологически изследвания и социална политика 3
5. Технически науки
5.1. Машинно инженерство

Приложна механика 3

Технология на машиностроителните материали 3

Машинознание и машинни елементи 2

Технология на машиностроенето 2

Двигатели с вътрешно горене 3
5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Електрически машини и апарати 2

Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката 2

Електроснабдяване и електрообзавеждане 3

Електронизация 2

Теория на автоматичното управление 1

Автоматизация на производството 3

Теоретична електротехника 1

Измервателна електротехника 1
5.3. Комуникационна и компютърна техника

Теоретични основи на комуникационната техника 1

Комуникационни мрежи и системи 2

Системно програмиране 2

Компютърни системи, комплекси и мрежи 3

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление 4
5.4. Енергетика

Топлотехника 2

Електроенергийни системи 2
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

Електрообзавеждане на кораба 2

Корабостроене и кораборемонт 2

Корабни силови уредби, машини и механизми 2

Управление и организация на промишления транспорт (воден транспорт) 3

Управление на кораби и корабоводене 2

Системи и устройства за опазване на околната среда 2
5.13. Общо инженерство

Ергономия и промишлен дизайн 2

Организация и управление на производството (индустрия) 4


 Обнародвана в ДВ, бр. 63 от 17.07.2020 г.