инж. Георги Томов Томов

Тема на дисертационния труд: Изследване на процеса на ремонтно възстановяване на детайли от корабни машини чрез селективно нанасяне на покрития

Научни ръководители:  Доц. д-р инж. Пламен Дичев

                                           Проф. д.н. инж. Христо Скулев

Дата на защита на дисертацията: 28.06.2019 г. от 13:00 ч. в Конферентна зала НУК.

Научно жури: Заповед на Ректора № 70 от 15.02.2019 г.


Външни членове:

- Кап. I-ранг доц. д-р инж. Христо Валериев Христов, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“                              

 - Доц. д-р инж. Георги Кънчев Люцканов, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“                                   

 - Доц. д-р инж. Христо Стоянов Драганчев


Вътрешни членове:

- Проф. дн инж. Христо Костов Скулев, ТУ-Варна                       

- Доц. д-р инж. Ирина Добрева Костова, ТУ-Варна


Рецензии:

- Кап. I-ранг доц. д-р инж. Христо Валериев Христов, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

- Доц. д-р инж. Христо Стоянов Драганчев 


Становища:

- Доц. д-р инж. Георги Кънчев Люцканов, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

- Проф. дн инж. Христо Костов Скулев, ТУ-Варна                       

- Доц. д-р инж. Ирина Добрева Костова, ТУ-Варна

  

Автореферат


Дата на публикуване: 15.05.2019 г.