инж. Илиян Величков Илиев

Тема на дисертационния труд: "Нов подход за формиране на регулярни релефи по сложни функционални повърхнини чрез процес за петосно

                                                         повърхностно пластично деформиране"

Научен ръководител: Доц. д-р инж. Стоян Димитров Славов

Дата на защита на дисертацията: 08.11.2019 г. от 15:00 ч. в зала 717 МФ.

Научно жури: Заповед на Ректора № 372 от 04.07.2019 г.


Външни членове:

-  Проф. дтн. инж. Васил Стефанов Костадинов – РУ „А. Кънчев“

-  Проф. д-р инж. Михаил Колев Кършаков – РУ „А. Кънчев“

-  Проф. д-р инж. Петър Иванов Хаджийски – ТУ-София


Вътрешни членове:

- Доц. д-р инж. Кирил Янков Киров – ТУ-Варна

- Доц. д-р инж. Стоян Димитров Славов - ТУ-Варна

Резервен член: Доц. д-р инж. Павлина Калчева Лютова - ТотеваРецензии:

- Проф. дтн. инж. Васил Стефанов Костадинов – РУ „А. Кънчев“

- Проф. д-р инж. Петър Иванов Хаджийски – ТУ-София


Становища:

- Проф. д-р инж. Михаил Колев Кършаков – РУ „А. Кънчев“

- Доц. д-р инж. Кирил Янков Киров – ТУ-Варна

- Доц. д-р инж. Стоян Димитров Славов - ТУ-Варна

- Доц. д-р инж. Павлина Калчева Лютова - Тотева

 

Автореферат


Дата на публикуване : 04.10.2019 г.