Гл. ас. д-р инж. Христо Живомиров Караиванов

Професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Учебна дисциплина „Електрически измервания“

 

Научно жури: Заповед на Ректора №420/11.09.2019 г.

 

Рецензенти: Заповед на Ректора №436/18.09.2019 г.

Кандидат:
1.Гл. ас. д-р инж.
Христо Живомиров Караиванов

Резюмета на трудовете

Abstracts

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

1. Проф. д-р инж. Пламен Маринов Цветков

 

Външен

 

Член

Рецензия

Review

2. Проф. д-р инж. Венцислав Цеков Вълчев

 

Вътрешен

 

Председател

Рецензия

Review

3. Проф. дтн инж. Иван Стоянов Ячев

 

Външен

 

Член

Становище

Standpoint

4. Проф. дн инж. Михаил Петков Илиев

 

Външен

 

Член

Становище

Standpoint

5. Доц. д-р инж. Вълчан Тодоров Георгиев

 

Външен

 

Член

Становище

Standpoint

6. Проф. д-р инж.Тодор Димитров Ганчев

 

Вътрешен

 

Член

Становище

Standpoint

7. Доц. д-р инж. Валентина Илиева Маркова

 

Вътрешен

 

Член

Становище

Standpoint

Резервни членове:

 

 

 

1. Доц. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов

 

Външен

 

Резерва

 

2. Доц. д-р инж. Николай Тодоров Костов

 

Вътрешен

 

Резерва

 

 

 

Дата на заключителното заседание на научното жури: 29.11.2019г. от 15ч. в стая 335 НУК