инж. Кауа Карим Абдула

Тема на дисертационния труд: „Изследване на кръговополяризирани микролентови къси антени с обратно излъчване“

Научен ръководител: Доц. д-р инж. Георги Стоянов Киров

Дата на защита на дисертацията: 13.12.2019 г. от 15:00 ч. в Конферентна зала НУК.

Научно жури: Заповед на Ректора № 482 от 08.10.2019 г.

 

Външни членове:

-  Проф. дтн инж. Андон Димитров Лазаров, „ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

-  Проф. д-р Георги Николов Георгиев, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

-  Доц. д-р Николай Желев Колев, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

-  Доц. д-р Георги Стоянов Киров, ТУ-Варна

 

Вътрешни членове:

- Доц. д-р инж. Любомир Петров Камбуров, ТУ-Варна


Рецензии:

- Проф. дтн инж. Андон Димитров Лазаров, „ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

- Доц. д-р Николай Желев Колев, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

 

Становища:

- Проф. д-р Георги Николов Георгиев, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

- Доц. д-р Георги Стоянов Киров, ТУ-Варна

- Доц. д-р инж. Любомир Петров Камбуров, ТУ-Варна

 

Автореферат

 

Дата на публикуване: 06.11.2019 г.