Весела Борисова Дичева

Тема на дисертационния труд: Концепция за бизнес модел на технологичното предприемачество в българските малки и средни предприятия

Научен ръководител: 1. Проф. д. ик. н. Ангел Блажев Мирчев

  2. Доц. д-р Светлана Костова Лесидренска.

Дата на защита на дисертацията: 16.12.2019 г. от 11:30 ч. в Конферентна зала НУК.

Научно жури: Заповед на Ректора № 431 от 16.09.2019 г.

 

Външни членове:

1. Проф. д-р Миглена Петрова Темелкова-Бакалова, ВУТП-София

2. Доц. д-р Даниел Йорданов Павлов, РУ „Ангел Кънчев“

3. Доц. д-р Камелия Вили Вунова-Нарлева, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Резервен член: Доц. д-р Милена Пенева Кирова, РУ „Ангел Кънчев“

 

Вътрешни членове:

1. Доц. д-р инж. Кирил Василев Георгиев, ТУ-Варна

2. Доц. д-р Светлана Костова Лесидренска, ТУ-Варна

Резервен член: Доц. д-р Недка Иванова Николова, ТУ-Варна

Рецензии:

- Проф. д-р Миглена Петрова Темелкова-Бакалова, ВУТП-София

- Доц. д-р инж. Кирил Василев Георгиев, ТУ-Варна

 

Становища:

- Доц. д-р Даниел Йорданов Павлов, РУ „Ангел Кънчев“

- Доц. д-р Камелия Вили Вунова-Нарлева, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

- Доц. д-р Светлана Костова Лесидренска, ТУ-Варна

 

Автореферат


Дата на публикуване: 11.11.2019 г.