инж. Гергана Василева Спасова

Тема на дисертационния труд: "Разработване и изследване на алгоритми за обработка на изображения в системи за откриване и следене на обекти"

Научен ръководител: 1. Проф. д-р инж. Тодор Димитров Ганчев

Дата на защита на дисертацията: 14.02.2020 г.  от 15:00 ч. в Конферентна зала НУК.

Научно жури: Заповед на Ректора №518 от 30.10.2019 г.

Външни членове:

1. Проф. д-р Чавдар Илиев Александров, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

2. Проф. дтн инж. Андон Димитров Лазаров, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

3. Доц. д-р Ирена Маринова Вълова, РУ „А. Кънчев“

Резервен член: Проф. д-р Борислав Йорданов Беджев, НВУ „Васил Левски“


Вътрешни членове:

1.  Проф. д-р инж. Тодор Димитров Ганчев, ТУ-Варна

2.  Доц. д-р инж. Христо Георгиев Вълчанов, ТУ-Варна

Резервен член:Доц. д-р инж. Венцислав Георгиев Николов, ТУ-Варна


Рецензии:

- Проф. д-р Чавдар Илиев Александров, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

- Доц. д-р Ирена Маринова Вълова, РУ „А. Кънчев“


Становища:

- Проф. дтн инж. Андон Димитров Лазаров, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

- Проф. д-р инж. Тодор Димитров Ганчев, ТУ-Варна

- Доц. д-р инж. Христо Георгиев Вълчанов, ТУ-Варна


 Автореферат


Дата на публикуване: 11.12.2019 г.