инж. Димитричка Желева Николаева

Тема на дисертационния труд: "Подход за разработка на софтуер, базиран на Софтуерни Шаблони за проектиране"

Научен ръководител: Доц. д-р инж. Виолета Тодорова Божикова.

Дата на защита на дисертацията:  08.05.2020 г. в Конферентна зала НУК / Заповед на Ректора № 175 / 15.04.2020 г. 

Научно жури: Заповед на Ректора № 115 от 21.02.2020 г.

Външни членове:

-  Проф. д-р инж. Милена Кирилова Лазарова-Мицева, ТУ-София

-  Доц. д-р инж. Милко Тодоров Маринов, РУ „Ангел Кънчев“

-  Доц. д-р инж. Мария Паскова Николова-Банкова, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Резервен член: Проф. д-р Цветозар Иванов Георгиев, РУ „Ангел Кънчев“

Вътрешни членове:

-  Доц. д-р инж. Христо Георгиев Вълчанов, ТУ-Варна

-  Доц. д-р инж. Виолета Тодорова Божикова, ТУ-Варна

Резервен член: Доц. д-р инж. Марияна Цветанова Стоева, ТУ-Варна

Рецензии:

Проф. д-р инж. Милена Кирилова Лазарова-Мицева, ТУ-София

Доц. д-р инж. Милко Тодоров Маринов, РУ „Ангел Кънчев“

Становища:

Доц. д-р инж. Мария Паскова Николова-Банкова, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Доц. д-р инж. Христо Георгиев Вълчанов, ТУ-Варна

Доц. д-р инж. Виолета Тодорова Божикова, ТУ-Варна

Автореферат
Дата на публикуване:  30.03.2020 г.