Евгения Трифонова Братоева-Василева

Тема на дисертационния труд: "Развитие на социалната работа с клиенти с онкологични заболявания за повишаване на качеството на живот"
Научен ръководител: доц. дн Сашо Тодоров Нунев от РУ „Ангел Кънчев“
Дата на защита на дисертацията:  08.06.2020 г. от 13:00 ч. 
Във връзка със Заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-277/26.05.2020 г., защитата на дисертационния труд на Евгения Трифонова Братоева-Василева ще се проведе дистанционно и ще бъде открита и публично достъпна в електронна среда  на адрес: 

Научно жури: Заповед на Ректора № 173 от 15.04.2020 г

 Външни членове:
 -  Проф. д-р Даниела Христова Тасевска, ВТУ „Св. св. Кирил и Методи“
 -  Проф. д-р Иваничка Атанасова Сербезова, РУ „Ангел Кънчев“
 -  Доц. д-р Юлия Йорданова Пулова-Ганева, ВТУ „Св. св. Кирил и Методи“
 -  Доц. д-р Стефка Иванова Динчийска, Тракийски университет–Стара Загора
 Резервен член: Проф. д-р Янчо Маринов Бакалов, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

 Вътрешни членове:
 - Доц. д-р Ирина Тодорова Тодорова, ТУ-Варна
 Резервен член: Доц. д-р Мария Иванова Желева, ТУ-Варна

 Рецензии:

 Становища:
Дата на публикуване: 07.05.2020 г.