Начало Информация за докторанти Акредитация на ОНС "доктор" в ТУ-Варна

Акредитации по образователната и научна степен „доктор“ в Технически университет – Варна

Докторски програми, получили програмна акредитация за образователна и научна степен "доктор"


12.05.2020
Област на ВО Професионално направление Докторска програма
шифър наименование шифър наименование наименование Дата на програмна акредитация Валидна до катедра
3 Социални, стопански и правни науки 3.4 Социални дейности Социална работа, психологически изследвания и социална политика № 14/03.07.2018 (9.05) 03.07.2024 СПН
5 Технически науки 5.1 Машинно инженерство Приложна механика №20/28.06.2019 (8.59) 28.06.2024 ММЕ
Технология на машиностроителните материали №22/12.07.2019 (9.38) 12.07.2025 МТМ
Технология на машиностроенето №22/12.07.2019 (9.31) 12.07.2025 ТМММ
Двигатели с вътрешно горене №20/28.06.2019 (9.39) 28.06.2025 ТТТ
Машинознание и машинни елементи №20/28.06.2019 (9.28) 28.06.2025 ММЕ
5.2 Електротехника, електроника и автоматика Електронизация №17/07.06.2019 (9.33) 07.06.2025 ЕТМ
Електрически машини и апарати №14/01.06.2018 (9.13) 01.06.2024 ЕТЕТ
Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката №15/31.05.2019 (9.18) 31.05.2025 ЕТЕТ
Електроснабдяване и електрообзавеждане №35/06.12.2019 (9.30) 06.12.2025 ЕСЕО
Теория на автоматичното управление №17/07.06.2019 (9.06) 07.06.2025 АП
Автоматизация на производството №17/07.06.2019 (9.18) 07.06.2025 АП
Измервателна електротехника №29/02.10.2015 (9,20) 02.10.2021 ТИЕ
Теоретична електротехника №../25.11.2016 (9,30) 25.11.2022 ТИЕ
5.3 Комуникационна и компютърна техника Теоретични основи на комуникационната техника №19/28.06.2019 (9.34) 28.06.2025 КТТ
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление №19/28.06.2019 (8.60) 28.06.2024 СИТ
Системно програмиране №15/31.05.2019 (9.10) 31.05.2025 КНТ
Компютърни системи, комплекси и мрежи №15/31.05.2019 (9.16) 31.05.2025 КНТ
Комуникационни мрежи и системи №19/28.06.2019 (9.14) 28.06.2025 КТТ
5.4 Енергетика Топлотехника №35/06.12.2019 (9.44) 06.12.2025 Т
Електроенергийни системи №35/06.12.2019 (9.40) 06.12.2025 ЕЕ
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация Управление на кораби и корабоводене №22/12.07.2019 (9.10) 12.07.2025 КУТОЧВП
Управление и организация на промишления транспорт (воден транспорт) №10/15.03.2019 (8.77) 15.03.2024 КУТОЧВП
Електрообзавеждане на кораба №22/12.07.2019 (9.39) 12.07.2025 ЕСЕО
Корабостроене и кораборемонт №10/15.03.2019 (8.83) 15.03.2024 ККММ
Корабни силови уредби, машини и механизми №10/15.03.2019 (9.08) 15.03.2025 ККММ
Системи и устройства за опазване на околната среда №22/12.07.2019 (9.39) 12.07.2025 ЕООС
5.13 Общо инженерство Ергономия и промишлен дизайн №22/12.07.2019 (9.43) 12.07.2025 ИД
Организация и управление на производството (индустрия) №31/01.12.2017 (9.11) 01.12.2023 ИМ