Начало Информация за докторанти Акредитация на ОНС "доктор" в ТУ-Варна

Акредитации по образователната и научна степен „доктор“ в Технически университет – Варна

С П И С Ъ К    
на докторски програми, по които ТУ-Варна провежда обучение

Шифър Области на висше образование, професионални направления и докторски програми
1 2
3 Социални, стопански и правни науки
3.4. Социални дейности

Социална работа, психологически изследвания и социална политика
5 Технически науки
5.1. Машинно инженерство

Технология на машиностроителните материали

Машинознание и машинни елементи

Технология на машиностроенето

Двигатели с вътрешно горене

Приложна механика
5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Електрически машини и апарати

Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката

Електроснабдяване и електрообзавеждане

Електронизация

Теория на автоматичното управление

Автоматизация на производството

Теоретична електротехника

Измервателна електротехника
5.3. Комуникационна и компютърна техника

Теоретични основи на комуникационната техника

Комуникационни мрежи и системи

Системно програмиране

Компютърни системи, комплекси и мрежи

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
5.4. Енергетика

Топлотехника

Електроенергийни системи
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

Корабостроене и кораборемонт

Корабни силови уредби, машини и механизми

Управление и организация на промишления транспорт (воден транспорт)

Управление на кораби и корабоводене

Системи и устройства за опазване на околната среда

Електрообзавеждане на кораба
5.13. Общо инженерство

Ергономия и промишлен дизайн

Организация и управление на производството (индустрия)