Дипломанти

Съобщение за дипломантите от специалност "ИД"

Всички дипломанти трябва да попълнят задание за дипломна работа по утвърден образец. Заданията трябва да бъдат подписани от дипломанта и научния ръководител. Сроковете в заданието са:

  •  дата на задаване: 01.06.2022 г.
  •  срок за предаване: 12.07.2022 г.

Попълнените задания (2 бр.) трябва да се занесат при техническия изпълнител на катедра „ИД“ инж. Катя Хаджиева, кабинет 503 МTФ от 06.06. до 10.06.2022 г.

Макетите, прототипите и постерите ще бъдат изложени във фоайето на НУК. Всички материали трябва да се донесат в 9 часа на 18.07.2022 г.

Редовната сесия за дипломните защити ще се проведе от 19.07 до 22.07.2022 г. Защитата на дипломната работа пред Държавната изпитна комисия задължително се провежда под формата на мултимедийна презентация /Power point , PDF, Video или др./

Прочетете внимателно указанията за разработване на дипломна работа, публикувани на страницата на катедрата. Обърнете внимание на изискванията относно обема, качеството и съдържанието на разработваните дипломни проекти.

Указания за разработване на дипломна работа  (DOC, 37 KB)

Тематични области за дипломни работи  (DOC, 37 KB)

Заявление за дипломна работа  (DOC, 27 KB)

Задание за дипломна работа  (DOC, 32 KB)

Европейски формат на автобиография  (DOC, 82 KB)

Рецензия на дипломна работа  (DOC, 30 KB)

Отзив на дипломна работа  (DOC, 35 KB)