Начало
Уважаеми, първокурсници, екипът на проект "Студетски практики"

фаза 1, изпълняван по Оперативна програма "Наука и образование

за интелигентен растеж" обяви, че работата по него продължава и

през 2018 г. Вие имате възможност да се включите в проекта като

се регистрирате. За целта, моля посетете уеб страницата на ТУ Варна

бутон "Удължаване на проект "Студетски практики"! Там ще

намерите ценни указания!
 
     Добруджански технологичен колеж - гр. Добрич е създаден с Постановление на Министерски съвет N°16/ 27.01.97 г., Д.В. бр. 10/04.02.97 г., като колеж в структурата на ТУ-Варна със следните специалности:

    - Земеделска техника и технологии 
     - Електроника
    - Ремонт и експлоатация на транспортна техника
    - Ремонт и експлоатация на мехатронни устройства 

Курсът на обучение е три години редовно обучение и четири години за задочно обучение.
      В ДТК-Добрич се:

    - обучават специалисти с висше образование в образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по ..." ;
    - извършва научно-изследователска, иновационна и внедрителска дейност и се;
    - провеждат курсове за повишаване квалификацията на специалисти със средно и висше образование

     Завършилите колежа получават диплом за висше образование за образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по ..." от ТУ - Варна. Тези от тях, които имат среден успех от следването Добър /4,00/ и по-висок, могат чрез конкурс по документи да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен "магистър" - 2,5 години по специалности от същото професионално направление за висше образование, в което вече са се дипломирали.
     Телефони: 058 602 712, 058 605 378, факс: 058 605 498.

 

ВАЖНО!

 

Уважаеми кандидат-студенти Академичният съвет на ТУ Варна прие решение, с което конкурсният изпит за кандидатстване за новата 2018-2019 учебна година „Тест по Общотехническа подготовка“ да се провежда само електронно. Това означава, че всеки от Вас има възможност да се яви на изпит в компютърната зала на ДТК, ж.к. „Добротица“ бл. 12 каб. 403 в присъствието на квестор.

          Заявяване на желание за явяване на електронен „Тест по Общотехническа подготовка“ можете да направите в сградата на колежа всеки работен ден от 8,00 до 16,30 часа в кабинет 408 „Учебен отдел“. Вие ще получите регистрация (Account): потребителско име и парола, с които ще можете да влезете в системата за дистанционно обучение на ТУ Варна, където да попълните теста. Резултатите от Вашето явяване се получават моментално и се документират чрез съответна разпечатка на хартия. Броят на Вашите явявания е неограничен!

     Датите за провеждане на електронния тест са:

Предварителни тестове:

17.11.; 01.12.;15.12.2017 г.; 12.01.; 26.01.; 09.02.; 23.02.; 09.03.; 23.03.; 13.04.; 27.04.; 11.05.; 31.05.2018 г.

                                                 Основен тест 28 август 2018 г.