Начало

 Първо класиране на кандидат студентите за  учебна 2018-2019 г.

         
   

Специалност ЗТТ  - редовно обучение


   

№ по ред

вх.№

Име презиме и фамилия

Бал

 

1

001

Живко Радичков Христов

29,40

 

2

002

Гинка Атанасова Христова

26,40

 

3

003

Стоян Великов Иванов

23,50

 

4

004

Калоян Красенов Минчев

22,75

 

5

005

Димитър Тодоров Димитров  

19,43

 
         

Специалност РЕТТ  - редовно обучение


 

1

001

Ивелина Любомирова Тодорова

22,60

 
         
           

 

 

СПИСЪК

 

на допуснатите кандидати за избор на Директор на Добруджански технологичен колеж

град Добрич, мандат 2015 – 2019 г.,

 

 

 

Допуснати:

1.     доц. д-р инж. Свилен Христов Стоянов

 

Недопуснати:

Няма

 

 Комисия по подготовката на изборните процедури:

Председател:………/п/………….

            /гл. ас. д-р инж. Вл.Демирев/

Член:      

     Член:…………./п/………….

/ Г. Тодорова/

21.05.2018 г.

 
     Добруджански технологичен колеж - гр. Добрич е създаден с Постановление на Министерски съвет N°16/ 27.01.97 г., Д.В. бр. 10/04.02.97 г., като колеж в структурата на ТУ-Варна със следните специалности:

    - Земеделска техника и технологии 
     - Електроника
    - Ремонт и експлоатация на транспортна техника
    - Ремонт и експлоатация на мехатронни устройства 

Курсът на обучение е три години редовно обучение и четири години за задочно обучение.
      В ДТК-Добрич се:

    - обучават специалисти с висше образование в образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по ..." ;
    - извършва научно-изследователска, иновационна и внедрителска дейност и се;
    - провеждат курсове за повишаване квалификацията на специалисти със средно и висше образование

     Завършилите колежа получават диплом за висше образование за образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по ..." от ТУ - Варна. Тези от тях, които имат среден успех от следването Добър /4,00/ и по-висок, могат чрез конкурс по документи да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен "магистър" - 2,5 години по специалности от същото професионално направление за висше образование, в което вече са се дипломирали.
     Телефони: 058 602 712, 058 605 378, факс: 058 605 498.