За катедрата
КАТЕДРА РАСТЕНИЕВЪДСТВО

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАТЕДРА „РАСТЕНИЕВЪДСТВО”

Катедрата е създадена първоначално под наименованието „Растениевъдство и аквакултури” през 2007 г. със следната първоначална структура:
     ст.н.с. I ст. д-р Тони Костов Тонев (В.И.Д. р-л катедра)
     доц. д-р Живка Енчева Бекярова
     гл.ас. д-р Драгомир Пламенов Димитров
     гл.ас. д-р Даниела Симеонова Тонева
През есента на 2007 г. академичния състав е прехвърлен в катедра „ЕООС”. След допълнително привличане на преподаватели от аграрното направление, през месец юли 2011 г. е обособена самостоятелна катедра „Растениевъдство”.
    
Към настоящия момент катедра „Растениевъдство” разполага със следния академичен състав:
     проф. д-р Драгомир Пламенов Димитров - Ръководител катедра
     доц. д-р Миглена Атанасова Друмева
     доц. д-р Петър Стоянов Янков
     проф. д-р Иван Димитров Киряков
     доц. д-р Мирослав Найденов Иванов
     доц. д-р Павлина Наскова Атанасова 
     доц. д-р  Албена Маринова Иванова
     доц. д-р Надя Георгиева Даскалова
     гл.ас. д-р  Пламена Янкова Панайотовa
     ас. Росица Орлинова Демирова
 

     Катедрата е профилираща по отношение обучението на студенти в специалност „Агрономство”. Обучението стартира през учебната 2007/2008 г. след получена положителна оценка от ПКАНВМ на проект за откриване на професионално направление 6.1. Растениевъдство в ТУ – Варна (Протокол №7 / 16.03.2006 г.). С Протокол №04 / 01.03.2018 г. на ПКАНВМ е подновена програмната акредитация на професионалното направление за петгодишен период.
     Kъм момента специалностите, по които катедрата обезпечава обучението е „Агрономство”, ОКС „Бакалавър” (редовна и задочна форма на обучение),  „Производство на посевен и посадъчен материал”, и „Семепроизводство и растителна защита”, ОКС „Магистър” (редовна и задочна форма на обучение).
     През 2021 г. приключи обучението на единадесетия випуск бакалаври - агрономи и седмия  випуск  магистри - агрономи.