Специалност Транспортна техника и технологии /Двигатели с вътрешно горене и Автомобили/ с образователно-квалификационни степени Бакалавър и Магистър е от професионална област Техника и технологии, професионално направление Транспорт, корабоплаване и авиация. От 2017 година е разкрита нова специалност Автомобилна техника от професионално направление Машинно инженерство.

Обучението по специалност ТТТ се провежда от 1963 год. Тя е първоприемник на специалност Двигатели с вътрешно горене по която са обучавани студентите до 1993 год. в катедра ДВГ.

Образователните цели на специалност Транспортна техника и технологии в образователно-квалификационните степени /ОКС/ Бакалавър и Магистър са свързани с обучението на висококвалифицирани, широкопрофилни специалисти с висше образование с възможности за реализация в почти всички области на съвременната машиностроителна и транспортна промишленост: двигателостроене, автомобилостроене, експлоатация и ремонт на транспортната техника, организация и управление на транспорта, екологията, както и за научна, развойна и проектантска дейност във фирми, институти и други научни звена.

Обучаваните студенти получават професионална квалификация машинен инженер с образователно-квалификационна степен Бакалавър след обучение от 8 семестъра, включващо и полагането на Държавен изпит по специалността. След това те могат да продължат в образователно-квалификационната степен Магистър. Продължителността на обучението е 3 семестъра, включваща и разработването на Дипломна работа, след което получават професионална квалификация магистър-инженер. За ОКС Бакалавър не се предвиждат специализации. За ОКС Магистър обучението се извършва в две специализации: Двигатели с вътрешно горене и Моторни транспортни средства. След завършване на ОКС Магистър, студентите могат да продължат образованието си в ОКС Доктор.

Обучението по специалността дава солидна фундаментална, общообразователна и специализирана техническа подготовка. Тя включва знания: за същността на физическите явления и процеси в природата, за структурата, свойствата и методите за получаване на машиностроителните материали и въздействията върху тях с цел изменение на качественото им състояние, за организацията и управлението на производството, маркетинга и мениджмънта, за методите и средствата за обработване на информационния поток.

Катедра ТТТ е в състава на Машинно-технологичния факултет. Катедрата се състои от 8 редовни преподаватели,  3 редовни докторанти, 1 технически секретар.