ZOP

2019 - "Доставка на нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение за нуждите на Технически университет - Варна от координатор на балансираща група"

* Становище за осъществен контрол 1

- КСИ-259
- дата на публикуване: 29.10.2019 г.

* Решение за откриване на процедура

изх. № 4835/11.11.2019 г. УИН 943841

- дата на публикуване: 14.11.2019 г.

* Обявление за поръчка

 УИН 943842

- дата на публикуване: 14.11.2019 г.

* Документация

- дата на публикуване: 14.11.2019 г.

* Образци

- дата на публикуване: 14.11.2019 г.

* ЕЕДОП

- дата на публикуване: 14.11.2019 г.

* Становище за осъществен контрол 2

- КСИ-259
- дата на публикуване: 29.11.2019 г.

* Мотиви АОП

- дата на публикуване: 29.11.2019 г.

* Съобщение Ценови параметри

-дата на публикуване: 06.01.2020г.

* Доклад

- дата на публикуване: 14.01.2020г.

* Протокол №1

-дата на публикуване: 14.01.2020г.

* Протокол №2

-дата на публикуване: 14.01.2020г.

* Решение

-дата на публикуване: 14.01.2020г.

* Договор-ел.енергия

-дата на публикуване: 10.02.2020г.

* Обявление за възложена поръчка

-дата на публикуване: 10.02.2020г.

Анекс към договор

-дата на публикуване: 30.04.2020г.

Анекс към договор 2

-дата на публикуване: 18.01.2021г.

Обявление за изменение

-дата на публикуване: 18.01.2021г.

Анекс към договор