Катедра "Екология и опазване на околната среда"Катедра "Екология и опазване на околната среда" е профилираща катедра за специалностите:


- Инженерна екология (ИЕ) -  ОКС "Бакалавър", редовно и задочно обучение

- Защита на населението при бедствия и аварии (ЗНБА) - ОКС "Бакалавър", редовно и задочно обучение

- Инженерна екология (ИЕ) - ОКС "Магистър", редовно и задочно обучение


Катедра ЕООС обучава докторанти в:

        - Докторска програма „Системи и устройства за опазване на околната среда” в професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация


Специалностите, по които катедрата осигурява обучението, са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА).

Завършилите специалности "Инженерна екология" студенти се реализират успешно като еколози в общини, РИОСВ, Изпълнителна агенция по околна среда, Басейнова дирекция, Морска администрация, в производствени предприятия.

Завършилите специалност "Защита на населението при бедствия и аварии" студенти намират успешна реализация в системата на МВР, в дирекциите "Пожарна безопасност и защита на населението", в органите на местното самоуправление и др.