Гл. ас. д-р инж. Венета Панайотова Алексиева

Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника

Научна специалност: „Компютърни системи, комплекси и мрежи“

 

Научно жури: Заповед на Ректора №509/26.07.2016 г.

 

Рецензенти : Заповед на Ректора №510/27.07.2016 г.

 

Кандидати:
1. Гл. ас. д-р инж. Венета Панайотова Алексиева

Резюмета на трудовете

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

1. Проф. д-р Райчо Тодоров Иларионов

Външен

Член

Рецензия

2. Проф. дтн. Ради Петров Романски

Външен

Член

Рецензия

3. Проф. д-р Гриша Валентинов Спасов

Външен

Член

Становище

4. Проф. д-р Милена Кирилова Лазарова

Външен

Член

Становище

5. Проф. д-р Михаил Петков Илиев

Външен

Член

Становище

6. Доц. д-р Христо Георгиев Вълчанов

Вътрешен

Председател

Становище

7. Доц. д-р Милена Николова Карова

Вътрешен

Член

Становище

Резервни членове:

1. Проф. дтн. Тодор Атанасов Стоилов

Външен

Резерва

2. Доц. д-р Виолета Тодорова Божикова

Вътрешен

Резерва

 

 

Дата на заключителното заседание на Научното жури: 04.11.2016 г. от 10.00 ч.