инж. Ивелина Йорданова Златева

Тема на дисертационния труд: Изследване на възможностите за прилагане на инженерни методи при управление на морски ресурси

Научен ръководител: Доц. д-р инж. Никола Николаев Николов

Дата на защита на дисертацията: 30.04.2019 г. от 15:30 ч.в Конферентна зала НУК.

Научно жури: Заповед на Ректора № 101 от 27.02.2019 г.


Външни членове:

 - Проф. дтн. инж. Стоян Колев Стоянов, ХТМУ-София                                                                          

 - Проф. дтн. инж. Тодор Атанасов Стоилов, ИИКС-БАН                                           

 - Доц. д-р инж. Веселина Василева Михнева, ИРР-Варна

   

Вътрешни членове:

 - Доц. д-р инж. Димитър Генчев Генов, ТУ-Варна                          

 - Доц. д-р инж. Никола Николаев Николов, ТУ-Варна

 

Рецензии:

 - Проф. дтн. инж. Стоян Колев Стоянов, ХТМУ-София

 - Доц. д-р инж. Димитър Генчев Генов, ТУ-Варна


Становища:

 - Проф. дтн. инж. Тодор Атанасов Стоилов, ИИКС-БАН

 - Доц. д-р инж. Веселина Василева Михнева, ИРР-Варна

 - Доц. д-р инж. Никола Николаев Николов, ТУ-Варна


Автореферат


Дата на публикуване: 25.03.2019 г.