Гл. ас. д-р инж. Николай Деянов Николаев

Професионално направление 5.4 Енергетика

Научна специалност „Електрически централи и подстанции“

 

Научно жури: Заповед на Ректора №60/12.02.2019 г.

 

Рецензенти : Заповед на Ректора №94/21.02.2019 г.

Кандидат:
1.Гл. ас. д-р инж.
Николай Деянов Николаев

Резюмета на трудовете

Abstracts

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

1. Проф. дтн инж. Димитър Иванов Димитров

 

Външен

 

Член

Рецензия

Review

2. Доц. д-р Димо Георгиев Стоилов

 

Външен

 

Член

Рецензия

Review

3. Проф. д-р инж. Валентин Генов Колев

 

Външен

 

Член

Становище

Standpoint

4. Проф. д-р Ангел Белчев Цолов

 

Външен

 

Член

Становище

Standpoint

5. Доц. дтн инж. Антон Славчев Георгиев

 

Вътрешен

 

Член

Становище

Standpoint

6. Доц. д-р инж. Маринела Йорданова Йорданова

 

Вътрешен

 

Председател

Становище

Standpoint

7. Доц. д-р инж. Маргрета Парашкеванова Василева

 

Вътрешен

 

Член

Становище

Standpoint

Резервни членове:

 

 

 

1. Доц. д-р инж. Рад Христов Станев

 

Външен

 

Резерва

 

2. Проф. дтн инж. Крум Костов Герасимов

 

Вътрешен

 

Резерва

 

 

 

Дата на заключителното заседание на научното жури: 09.05.2019г.