инж. Айдън Мехмед Хъкъ

Тема на дисертационния труд: "Методи и средства за повишаване на Quality of Service (QoS) в мрежи, базирани на безжични технологии“

Научен ръководител: Доц. д-р Венета Панайотова Алексиева, ТУ-Варна

Дата на защита на дисертацията:  12.06.2020 г. от 13:00 ч.  
Във връзка със Заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-277/26.05.2020 г., защитата на дисертационния труд на инж. Айдън Мехмед Хъкъ ще се проведе дистанционно и ще бъде открита и публично достъпна в електронна среда  на адрес:

Научно жури: Заповед на Ректора № 174 от 15.04.2020 г.

Външни членове:
 - Проф. д-р Райчо Тодоров Иларионов, ТУ-Габрово
 - Проф. д-р Теодор Божидаров Илиев, ВУТП-София
 - Доц. д-р Юлиян Иванов Цонев – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
Резервен член: доц. д-р Милко Тодоров Маринов, РУ „А. Кънчев“
 
Вътрешни членове:
 - Доц. д-р Венета Панайотова Алексиева, ТУ-Варна
 - Доц. д-р Христо Георгиев Вълчанов, ТУ-Варна
Резервен член: доц. д-р Милена Николова Карова, ТУ-Варна

  Рецензии:

  Становища:

  Автореферат
Дата на публикуване: 07.05.2020 г.