Катедра Индустриален дизайн

История и развитие на специалност „Индустриален дизайн“

Специалността „Индустриален дизайн“ е приемник на „Инженерен дизайн“ и „Промишлен дизайн“. Основана е през 1995 година. През 1997 година официално вече се приемат студенти по специалността „Инженерен дизайн“. За няколко години от млада специалност „Индустриален дизайн“ се превръща в една от най-предпочитаните за бъдещите студенти специалност в ТУ — Варна. Профилиращата за специалност „Индустриален дизайн“ катедра  e „Индустриален дизайн“. В момента тя се ръководи от проф. д-р Пламен Братанов, избран през месец декември 2007 г.. Заместник ръководител на катедрата и отговорник по учебна работа е доц. д-р Цена Мурзова.

Професионална реализация

Инженер-дизайнерът със специалност „Индустриален дизайн“ и с образователно-квалификационна степен „Бакалавър" или „Магистър" получава подготовка за извършване на висококвалифицирани проектантски, конструкторски, творчески, изпълнителски и управленски дейности в областа на:

  • дизайн на машиностроителни, електротехнически и електронни изделия за промишлеността, изделия за бита и промишлеността
  • дизайн на битова техника
  • графичен дизайн и реклама
  • интериорен и екстериорен дизайн
  • художествен дизайн

В тези области на професионална активност „Бакалаврите“ и „Магистрите“ от специалност „Индустриален дизайн“ следва да прилагат технико-икономически, еколого съобразни и ергономични дизайнерски подходи и методи.

Учебна база

Изградената материално-техническа база се поддържа и усъвършенства за осигуряване на възможно най-добрите условия за провеждане на пълноценно обучение и научно-изследователска дейност, в съответствие със спецификата на специалност „Индустриален дизайн“. Катедра „Индустриален дизайн“ разполага с необходимата аудиторна и лабораторна площ за нормално осигуряване и провеждане на учебния процес. Използва се както общо университетската материално-техническа база, така и тази на отделните катедри, включително на профилиращата катедра „Индустриален дизайн“. В катедрата са изградени 7 лаборатории, три ателиета и три компютърни класа, в които се извършва специалната подготовка на студентите от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ на специалността.