ZOP

Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Студентско общежитие – блок 13 ”- Гр.Варна и на обект „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Студентско общежитие – блок 18 ”- Гр.Варна по обособени позиции

* Решение за откриване на процедура

УИН 983280

- дата на публикуване: 15.06.2020 г.

* Обявление за поръчка

УИН 983276

- дата на публикуване: 15.06.2020 г.

* Документация

- дата на публикуване: 17.06.2020 г.

* Tехническа спецификация

- дата на публикуване: 17.06.2020 г.

* СО бл. 13 - Енергийно обследване

- дата на публикуване: 17.06.2020 г.

* СО бл. 18 - Енергийно обследване

- дата на публикуване: 17.06.2020 г.

* Документация промяна

- дата на публикуване: 29.06.2020 г.

* Решение промяна

- дата на публикуване: 29.06.2020 г.

* ЕЕДОП

- дата на публикуване: 29.06.2020 г.

* Техн. паспорт-бл. 13

- дата на публикуване: 29.06.2020 г.

* Техн. паспорт-бл. 18

- дата на публикуване: 29.06.2020 г.

* Протокол № 1

- дата на публикуване: 18.09.2020 г.

* Съобщение цени

- дата на публикуване: 15.10.2020 г.

* Протокол 2

- дата на публикуване: 22.10.2020 г.

* Приложение 1 към Протокол 2

- дата на публикуване: 22.10.2020 г.

* Протокол 3

- дата на публикуване: 22.10.2020 г.

* Доклад

- дата на публикуване: 22.10.2020 г.

* Решение за избор на изпълнител

- дата на публикуване: 22.10.2020 г.

* Договор ОП1

- дата на публикуване: 18.12.2020 г.

* Техн. предл-е ОП1

- дата на публикуване: 18.12.2020 г.

* Ценово предл-е ОП1

- дата на публикуване: 18.12.2020 г.

* Договор ОП2

- дата на публикуване: 18.12.2020 г.

* Техн. предл-е ОП2

- дата на публикуване: 18.12.2020 г.

* Ценово предл-е ОП2

- дата на публикуване: 18.12.2020 г.

* Обявление за възложена поръчка

- дата на публикуване: 18.12.2020 г.