инж. Димитър Здравков Димитров

Тема на дисертационния труд: Изследване, проектиране и реализация на нови архитектури на системи за създаване на уебсайтове

Научен ръководител:доц. д-р инж. Елена Викторовна Рачева, ТУ - Варна

Дата на защита на дисертацията:  15.02.2019 г. от 13:30 ч.в Конферентна зала НУК.

Научно жури: Заповед на Ректора № 541 от 04.12.2018 г.


 Външни членове:

-  Проф. д.т.н. Стойчо Димитров Стойчев, ТУ-София

-  Проф. д-р инж. Цветозар Стефанов Георгиев, РУ „А.Кънчев“

-  Доц. д-р Милко Тодоров Маринов, РУ „А.Кънчев“


 Вътрешни членове:

-  Доц. д-р инж. Христо Георгиев Вълчанов, ТУ - Варна

-  Доц. д-р инж. Елена Викторовна Рачева, ТУ – Варна


  Рецензии:

- Проф. д.т.н. Стойчо Димитров Стойчев, ТУ-София

- Доц. д-р инж. Христо Георгиев Вълчанов, ТУ - Варна


 Становища:

-  Проф. д-р инж. Цветозар Стефанов Георгиев, РУ „А.Кънчев“

-  Доц. д-р Милко Тодоров Маринов, РУ „А.Кънчев“

-  Доц. д-р инж. Елена Викторовна Рачева, ТУ – Варна

 

Автореферат


Дата на публикуване: 15.01.2019 г.