Начало Защита на дисертация Приключили процедури ОНС "доктор" инж. Марина Петрова Маринова - Стоянова

инж. Марина Петрова Маринова - Стоянова

Тема на дисертационния труд: Възможности за усъвършенстване на антикризисното управление на производствените предприятия посредством приложението на контролингови механизми

Научен ръководител:  Доц. д-р Светлана Костова Лесидренска.

Дата на защита на дисертацията: 16.12.2019  г.  от 10:00 ч. в Конферентна зала НУК.

Научно жури: Заповед на Ректора № 432 от 16.09.2019 г.


 Външни членове:

1.   Проф. д.ик.н. Йосиф Илиев Илиев, УНСС-София

2.   Проф. д-р Миглена Петрова Темелкова-Бакалова, ВУТП-София

3.   Доц. д-р Цветан Софрониев Дилков, СА „Д. А. Ценов“-Свищов

Резервен член: Доц. д-р Камелия Вили Вунова-Нарлева, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

 

Вътрешни членове:

1.   Доц. д-р инж. Кирил Василев Георгиев, ТУ-Варна

2.   Доц. д-р Светлана Костова Лесидренска, ТУ-Варна

Резервен член: Доц. д-р Сийка Димитрова Демирова, ТУ-Варна

 Рецензии:

- Проф. д.ик.н. Йосиф Илиев Илиев, УНСС-София

- Доц. д-р инж. Кирил Василев Георгиев, ТУ-Варна

 

Становища:

- Проф. д-р Миглена Петрова Темелкова-Бакалова, ВУТП-София

- Доц. д-р Цветан Софрониев Дилков, СА „Д. А. Ценов“-Свищов

- Доц. д-р Светлана Костова Лесидренска, ТУ-Варна

 

Автореферат

 

Дата на публикуване: 11.11.2019 г.