Пламена Иванова Маркова

Тема на дисертационния труд: "Оценка на качеството на грижи за деца, настанени в приемни семейства"

Научен ръководител: Доц. д.пол.н. Тошко Христов Петров

Дата на защита на дисертацията: 29.05.2020 г.  от 13:00 ч. в Конферентна зала НУК


Във връзка със Заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-277/26.05.2020 г. защитата на дисертационния труд на Пламена Иванова Маркова ще се проведе дистанционно и ще бъде открита и публично достъпна в електронна среда в платформата на ZOOM на адрес:

https://zoom.us/j/92505150317


Научно жури: Заповед на Ректора №1 от 03.01.2020 г.

Външни членове:

1. Проф. дн Валери Стоилов Стоянов, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

2. Доц. д-р Мая Любенова Чолакова, ЮЗУ „Неофит Рилски“

3. Доц. д-р Лиляна Иванова Русанова, ТУ-Габрово

 

Вътрешни членове:

1. Доц. д-р Ирина Тодорова Тодорова, ТУ-Варна

2. Доц. д-р Мария Иванова Желева, ТУ-Варна

 

Рецензии:

- Доц. д-р Лиляна Иванова Русанова, ТУ-Габрово

- Доц. д-р Мая Любенова Чолакова, ЮЗУ „Неофит Рилски“

 

Становища:

- Проф. дн Валери Стоилов Стоянов, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

- Доц. д-р Ирина Тодорова Тодорова, ТУ-Варна

- Доц. д-р Мария Иванова Желева, ТУ-Варна

 

Автореферат
Дата на публикуване: 12.03.2020 г.


29.05.20 г.