инж. Димка Костадинова Василева

Тема на дисертационния труд: Планиране контрола на качеството

 

Научен ръководител: Доц. д-р инж. Павлина Калчева Тотева - Лютова, ТУ - Варна

 

Дата на защита на дисертацията:  05.10.2018г.от 14 часа в Конферентна зала НУК.

 

Научно жури: Заповед на Ректора №272 от 09.05.2018 г.

 

Външни членове:

- Проф. дтн инж. Васил Стефанов Костадинов, РУ „Ангел Кънчев“

- Проф. д-р инж. Михаил Колев Кършаков, РУ „Ангел Кънчев“

- Доц. д-р инж. Борис Борисов Сакакушев, РУ „Ангел Кънчев“

 

Вътрешни членове:

- Доц. д-р инж. Павлина Калчева Тотева - Лютова, ТУ - Варна

- Доц. д-р инж. Евстати Лефтеров Лефтеров, ТУ - Варна

                   

 Рецензии:

- Проф. дтн инж. Васил Стефанов Костадинов, РУ „Ангел Кънчев“

- Доц. д-р инж. Евстати Лефтеров Лефтеров, ТУ - Варна

 

Становища:

 - Проф. д-р инж. Михаил Колев Кършаков, РУ „Ангел Кънчев

 - Доц. д-р инж. Борис Борисов Сакакушев, РУ „Ангел Кънчев“

 - Доц. д-р инж. Павлина Калчева Тотева - Лютова, ТУ - Варна

 

 

Автореферат